Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Tập 61

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN

Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Thời gian: Tháng 5 năm 1998
Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore
Tổng cộng 51 Tập (AMTB) – Bản dịch 102 Tập

Cẩn dịch: Ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ
Giám định biên dịch: Vọng Tây Cư Sĩ.

Mã AMTB: 14-012-0001 đến 14-012-0051

Tập 61 

Xin mời mở bản kinh ra, phần khoa chú quyển trung, trang 118. Mời xem kinh văn:

  “Thuyết thị ngữ thời, hội trung hữu nhất quỷ vương danh viết Chủ Mạng, bạch Phật ngôn: “Thế Tôn, ngã bổn nghiệp duyên chủ Diêm Phù nhân mạng, sanh thời tử thời ngã giai chủ chi. Tại ngã bổn nguyện thậm dục lợi ích. Tự thị chúng sanh bất hội ngã ý, trí lệnh sanh tử cụ bất đắc an”.

  (Khi Ðức Phật nói lời ấy xong, trong Pháp hội có một vị Quỉ Vương tên là Chủ Mạng bạch cùng Ðức Phật rằng: ‘Bạch đức Thế-Tôn! Bổn nghiệp duyên của con là cai quản về tuổi thọ của người trong cõi Diêm Phù Ðề, khi sanh khi tử con đều coi biết đó, cứ theo nơi bổn nguyện của con thời có lợi ích rất lớn cho mọi người. Nhưng tại vì chúng sanh không hiểu ý con nên đến đổi khi sanh khi tử đều không được an ổn.’)

  Trước tiên chúng ta xem đoạn này. “Thuyết thị ngữ thời” (Khi Ðức Phật nói lời ấy xong) câu nói này là tiếp nối câu trước và dẫn đến câu sau. Phía trước khi Ác Độc quỉ vương trình thưa đoạn này với Thế Tôn xong, thì lúc này ở trong pháp hội lại có một vị quỉ vương tên là “Chủ Mạng”. Từ trên danh hiệu chúng ta có thể nhận biết được việc mà quỉ vương này quản lý, chính là việc sanh tử của mọi người trong thế gian này của chúng ta, là chuyên quản lý những sự việc này, cho nên được gọi là Chủ Mạng quỉ vương. “Bạch Phật ngôn Thế Tôn ngã bản nghiệp duyên” (‘Bạch đức Thế-Tôn! Bổn nghiệp duyên của con.) Dùng cách nói hiện nay để nói chính là chức vụ của quỉ vương. Ý nghĩa hiện nay của chữ “Nghiệp duyên” là chức vụ của quỉ vương. Công việc của quỉ vương là chuyên quản lý mạng sống con người cõi Diêm Phù Đề, người này sắp ra đời, sắp đầu thai, ông trông coi những việc này. Lúc người này chết, ông ta cũng chăm sóc họ. “Ngã giai chủ chi” (Con đều coi biết đó). Nhìn từ chỗ này chúng ta mới hiểu ra, con người từ lúc sinh ra đến khi chết đi có quan hệ mật thiết với trời đất quỉ thần. Nhưng người hiện nay đọc những kinh văn này, đều cho rằng đây là mê tín, dùng hai chữ mê tín để cự tuyệt, bài xích nó hết rồi. Thế bạn có chịu sự quản lý của quỉ vương này hay không? Vẫn chịu sự quản lý của họ, bất kể bạn có tin hay không. Không phải nói tin thì có, không tin thì không có, vậy thì đơn giản quá rồi. Chúng ta chỉ cần không tin lục đạo luân hồi thì lục đạo luân hồi sẽ không có. Không tin sinh tử thì sẽ không có sinh tử, đâu có đạo lý này? Bạn tin nó cũng có, không tin nó vẫn có như thường. Nền giáo dục trước đây không giống như hiện nay. Nền giáo dục trước đây nhiều ít cũng có thể liên hệ đến ba đời, nói đời quá khứ, nói đời hiện tại, cũng nói đời vị lai. Đời vị lai là nói sau khi chết, sau khi con người chết đi. Quá khứ là trước khi chúng ta sinh ra, đây gọi là ba đời. Nền giáo dục cổ xưa của chúng ta, nội dung của giáo dục có ba trọng điểm. Điểm thứ nhất là dạy bạn làm người, hiểu rõ mối quan hệ giữa người với người. Nếu bạn không hiểu thì bạn sẽ không biết làm người. Nếu không biết làm người thì cõi nhân gian này là con đường nguy hiểm giống như trong kinh đã nói, mỗi bước đều hướng về đường ác. Bạn biết làm người, thì bạn có thể tránh khỏi đường nguy hiểm, bạn được thân người, bạn còn có thể giữ được thân người, tương lai được lại thân người tiếp, và nhất định sẽ có cuộc sống thù thắng hơn, hạnh phúc hơn hiện nay, đây là giáo dục. Trọng điểm thứ hai là, hiểu được mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, với tất cả động thực vật, với sinh thái tự nhiên. Sau khi bạn hiểu rõ rồi, bạn mới biết được đạo dưỡng sinh. Trọng điểm thứ ba là dạy bạn biết mối quan hệ giữa con người với trời đất quỉ thần. Nếu mối quan hệ này được xây dựng tốt đẹp, bạn sẽ được trời đất quỉ thần ủng hộ, bạn được họ giúp đỡ. Nếu như mối quan hệ không tốt đẹp, lúc nào cũng có lỗi với trời đất quỉ thần, thì bạn sẽ bị phiền phức to. Quí vị nên biết, trời đất quỉ thần không phải Phật Bồ-tát, họ vẫn là phàm phu. Phàm phu nên vẫn có thất tình ngũ dục như thường, chưa có lìa khỏi. Họ nhìn thấy người tu thiện họ sinh tâm hoan hỷ, họ khen ngợi bạn, làm lợi ích cho bạn. Nhìn thấy người làm ác, họ không vui, họ sinh tâm sân hận, họ muốn kiếm chuyện với bạn, họ muốn trừng phạt bạn, cho nên trời đất quỉ thần là phàm phu, chúng ta phải nhớ kỹ, là phàm phu lục đạo. Nền giáo dục cổ xưa với nền giáo dục Phật pháp, đều hiểu được những chân tướng sự thật này. Nói thực ra, người trước đây bất kể là pháp thế gian hay xuất thế gian đều rất coi trọng thiền định. Trong Phật pháp nói thiền định, tuy người thế gian không nói thiền định, nhưng họ đề xướng tâm thanh tịnh, ít dục vọng, hoàn toàn tĩnh lặng. Trong sự tu dưỡng thường ngày, đều coi trọng tâm thanh tịnh. Tâm địa thanh tịnh đến trình độ nhất định, thì tình trạng đời sống quỉ thần bạn có thể nhận biết được, bạn có thể nhìn thấy. Người học Phật trong thiền định thường hay nhìn thấy, cho nên chuyện quỉ thần chắc chắn là có. Quỉ thần quan hệ vô cùng mật thiết với đời sống chúng ta, là giống như tổ chức trong chính phủ thế gian hiện nay của chúng ta vậy, mỗi cơ quan, mỗi đơn vị của quốc gia đều có quan hệ với đời sống chúng ta, đạo lý này nhất định phải biết. Người hiện đại quan sát từ cái nhìn của khoa học, nếu như đi sâu thêm một lớp đối với những sự tướng mà trong kinh Phật nói, thì tôi tin họ cũng có thể nhận ra được. Thông thường ở Trung Quốc gọi là bầu không khí, chúng ta chung sống với đại chúng, bạn cảm thấy có bầu không khí, tiếp xúc với thế giới tự nhiên cũng cảm nhận được bầu không khí của nó. Người nước ngoài gọi là từ trường, người Trung Quốc gọi là bầu không khí. Khi bạn vừa tiếp xúc, trong tâm bạn liền có cảm nhận ngay. Cùng ở chung một chỗ, nhưng bầu không khí lúc nhiều người với lúc ít người cũng khác nhau, bầu không khí lúc ban ngày với ban đêm cũng khác nhau, những sự việc này chúng ta luôn luôn có cảm nhận rất rõ rệt. Loại cảm nhận này, dùng cách nói và cách quan sát của nhà khoa học hiện nay thì đây là sự tiếp xúc giữa các sóng với nhau. Nếu như tần số sóng gần giống nhau, thì chúng ta sẽ cảm thấy rất dễ chịu. Nếu như sóng của đôi bên, biên độ dao động của sóng rất lớn, rất nhanh thì chúng ta sẽ cảm thấy rất không tự tại, cảm thấy rất bất an, những sự lý này không khó hiểu. Thân thể con người chúng ta đây có hiện tượng của sóng, sóng tư duy tưởng tượng ở trong tâm thì càng rõ rệt hơn. Tất cả hiện tượng vật chất cũng có hiện tượng của sóng. Hoạt động của trời đất quỉ thần không có khác gì so với sóng tư tưởng chúng ta. Con người chết rồi, đây là kết thúc mạng sống thân thể vật chất, nhưng tư tưởng của họ chưa có dứt, nó không có bị tiêu diệt theo thân thể này. Sự thật này, có thể nói tất cả nhà tôn giáo đều thừa nhận, người thật sự có học vấn, có đức hạnh họ cũng khẳng định. Không phải nói con người chết rồi thì tất cả đều hết, chết rồi mọi thứ đều hết vậy thì dễ rồi. Không những con người chết đi chưa có hết, mà tất cả vật chất mất đi cũng chưa có hết. Chẳng lẽ không nghe nhà khoa học nói: “Tinh thần bất diệt, vật chất bất diệt” sao? Hai câu nói này là chân lý. Hai câu nói này ở trong Phật pháp có thể nói là “Thực tướng các pháp”, tướng chân thật. Sự sinh diệt của tất cả vật chất ở trong Phật pháp gọi là duyên tụ, duyên tan. Khi duyên tụ bất sanh, khi duyên tan bất diệt. Hiện tượng vật chất còn như vậy, huống chi là tinh thần? Cho nên chắc chắn không phải là mê tín, chắc chắn là sự thật. Có rất nhiều người ở trong đời đã nhiều lần tiếp xúc với quỉ thần, cảm ứng với quỉ thần. Suy nghĩ thật kỹ sẽ thấy làm sao họ không tồn tại, làm sao họ không có quan hệ với đời sống của chúng ta cho được? Quan hệ của Chủ Mạng quỉ vương với chúng ta là vô cùng mật thiết. Lời quỉ vương nói ở chỗ này: “Tại ngã bổn nguyện, thậm dục lợi ích”. (Cứ theo nơi bổn nguyện của con thời có lợi ích rất lớn cho mọi người). Lợi ích là giúp đỡ. Lúc con người sinh ra và chết đi, thì trong ý của Chủ Mạng quỉ vương lúc nào cũng muốn giúp đỡ họ, hy vọng họ có thể được yên ổn. “Tự thị chúng sanh bất hội ngã ý.” (Nhưng tại vì chúng sanh không hiểu ý con) Tất cả chúng sanh này không hiểu ý của quỉ thần. Ý của quỉ thần là gì? Thích nhìn thấy người tu thiện, chán ghét chúng sanh tạo ác. Cho nên trong kinh nói một niệm thiện nhỏ nhoi cũng được quỉ thần ủng hộ, Phật Bồ-tát khen ngợi. Huống chi là bạn tu thiện lớn? Chúng sanh không hiểu được ý của trời đất quỉ thần, khiến cho việc sống chết đều không được yên ổn. Ý nghĩa của lời nói này là gì? Phía dưới đây là nói rõ:

  “Hà dĩ cố, thị Diêm Phù Đề nhân sơ sanh chi thời, bất vấn nam nữ, hoặc dục sanh thời, đãn tác thiện sự, tăng ích xá trạch, tự lệnh Thổ Địa vô lượng hoan hỷ, ủng hộ tử mẫu, đắc đại an lạc, lợi ích quyến thuộc”

  (Tại làm sao thế? Người trong cõi Diêm Phù Ðề lúc mới sanh, không luận là con trai hay con gái, khi sắp sanh ra chỉ nên làm việc phước lành thêm sự lợi ích cho nhà cửa, thời Thổ Ðịa vui mừng không xiết, ủng hộ cả mẹ lẫn con đều đặng nhiều sự an vui, hàng thân quyến cũng được phước lợi.)

  Vậy là nói rõ rồi. Khi trong nhà sinh con, người trong thế gian cho đây là việc vui mừng, có người nối dõi, người Trung Quốc coi trọng nối dõi tông đường, có người nối dõi, cho nên ai cũng vui mừng. Vui mừng thì bạn cần phải làm việc tốt, cần phải biết làm việc thiện, mới có thể tăng thêm lợi ích và rạng rỡ cho gia đình của bạn. Thần Thổ Địa cai quản khu vực này, thần Thổ Địa là giống như lý trưởng, xã trưởng của khu vực này vậy. Bảo trưởng, Giáp trưởng của Trung Quốc thời xưa, quản lý cái thôn xóm này của bạn, quản lý khu vực của bạn. Những vị quỉ thần này họ nhìn thấy bạn làm việc thiện, gia đình bạn lại có thêm đứa con thì họ vui mừng. “ủng hộ tử mẫu, đắc đại an lạc”, mẹ con bình an. Hàng thân quyến cũng được lợi ích, nhờ quỉ thần phù hộ. Xem tiếp đoạn dưới đây. Không hiểu ý của trời đất quỉ thần, vậy liền tạo tác tội nghiệp ngay:

  “Hoặc dĩ sanh hạ, thận vật sát hại, thủ chư tiên vị cung cấp sản mẫu, cập quảng tụ quyến thuộc, ẩm tửu thực nhục, ca nhạc huyền quản, năng lịnh tử mẫu bất đắc an lạc.”

  (Hoặc khi đã hạ sanh rồi, nên cẩn thận chớ có giết hại sanh vật để lấy những vị tươi ngon cung cấp cho người sản mẫu ăn, cùng nhóm họp cả hàng quyến thuộc lại để uống rượu ăn thịt, xướng ca đờn sáo, nếu làm những việc trên đó có thể làm cho người mẹ đứa con chẳng đặng an vui.)

  Người thế gian không biết sự lợi hại này, khi trong gia đình sinh con, bèn tổ chức lễ ăn mừng. Khi ăn mừng như vậy bèn sát sanh. Quí vị thử nghĩ xem, sát sanh là kết oán thù với những chúng sanh này, bạn tạo những tội nghiệp này. Món nợ sát sanh này, sẽ trút trên đầu của mẹ con người ấy. Tại sao vậy? Không có sinh con thì mọi người không sát sanh. Hôm nay con chào đời bèn sát hại nhiều sinh mạng để ăn mừng. Người thế gian lúc sinh sát sinh, lúc chết cũng sát sinh, mỗi năm mừng thọ cũng sát sinh, vậy có nguy hiểm không? Tội nghiệp này nặng cỡ nào? Không những không được sát sanh. Những gì trong kinh nói có mấy ai hiểu được? Mấy người chịu làm? “Thủ chư tiên vị, cung cấp sản mẫu.” (Lấy những vị tươi ngon cung cấp cho người sản mẫu ăn.) Sau khi sinh sản, hầu hết người ta thường hay bồi bổ. Có rất nhiều cách thức bồi bổ, lẽ nào phải sát sanh là mới được sao? Phải ăn thịt mới được sao? Đạo lý này chỉ có người thật sự học Phật, người hiểu rõ những chân tướng sự thật này, họ biết, họ mới chọn ăn chay. Cho người mẹ ăn chay chắc chắn khỏe mạnh, điều đầu tiên tâm họ được an. Thứ hai là được chư Phật Bồ-tát, trời đất quỉ thần ủng hộ, thì sao họ không an cho được? Chúng tôi bình thường tiếp xúc những vị đồng tu, trong đó có một số vị là “ăn chay khi mang thai”, tôi đã từng gặp. Ở Đài Loan, tôi có mấy vị đồng tu từng trải qua việc này. Khi người mẹ mang thai mà ăn thịt thì bị nôn ói, nhất định phải ăn chay. Sinh con rồi bèn ăn chay, mãi cho đến mấy chục tuổi cũng ăn chay, cơ thể rất khỏe mạnh, họ không có nói là không ăn thịt là không được, không ăn thịt thì cơ thể không khỏe mạnh, đâu có loại đạo lý này? Sát sanh là tạo nghiệp. Trong tựa đề của đoạn này nói “Khi Sanh Nở Tránh Việc Sát Hại”. Tuyệt đối không được sát sanh. “Quảng tụ quyến thuộc” (Nhóm họp cả họ hàng quyến thuộc lại) Đây là khi bạn bè thân thích đến gia đình bạn để chúc mừng, chức mừng thì không thể tránh khỏi việc uống rượu ăn thịt. Gia đình giàu có thì có “Xướng ca đờn sáo”. Hiện nay gọi là tổ chức vũ hội. Ở Trung Quốc gia đình trưởng giả giàu có, mấy ngày này còn có hát kịch, mời đoàn kịch đến hát kịch, để chúc mừng. Cách làm như vậy: “Năng lệnh mẫu tử bất đắc an lạc” (Có thể làm cho người mẹ đứa con chẳng đặng an vui.) Tại sao vậy? Các bạn vui mừng, quỉ thần ở bên cạnh nhìn thấy nổi sân hận, sẽ không phù hộ bạn. Giết hại những chúng sanh này, thì những chúng sanh này tương lai họ cũng sẽ đòi nợ mạng. Nếu như quí vị thật sự hiểu rõ đạo lý nhân quả báo ứng, tức là “ăn nó nửa cân, thì tương lai sẽ trả nó tám lạng.” Không có chuyện lấy không được. Chúng ta hiểu được đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật, thì nhất định sẽ không dám ăn thị chúng sanh, nhất định không dám làm tổn hại chúng sanh nữa. Biết làm tổn hại chúng sanh chính là tổn hại mình, gây phiền phức với chúng sanh chính là đầu mối chuốc họa cho mình. Đây là làm trái lại thiện tâm của Quỉ Vương và Thổ Địa. Chúng ta xem tiếp đoạn này dưới đây:

  “Hà dĩ cố. Thị sản nan thời hữu vô số ác quỷ, cập võng lượng tinh mỵ dục thực tanh huyết.”

  (Vì sao thế? Vì lúc sanh sản nguy hiểm đó có vô số loài quỉ dữ cùng ma quái tinh mị muốn ăn huyết tanh.)

  Đây là điều mà mắt thường của phàm phu chúng ta không thể nhìn thấy, thật sự có những con ác quỉ này, số lượng rất nhiều. “Võng lượng tinh mỵ” Họ đang làm gì vậy? Đây là chúng ta thường hay gọi là yêu quỉ, chúng thích ăn những thứ này. Hiện nay y học phát triển, mức độ nguy hiểm khi sinh sản giảm nhẹ hơn trước đây. Chúng ta muốn hỏi những tình trạng này có hay không? Có. Nếu bạn muốn hiểu tình trạng của quỉ thần, thì ở trong bệnh viện là nhiều nhất. Tôi có mấy người bạn học y khoa, lúc chúng tôi gặp nhau, họ bèn kể chuyện thấy những con quỉ này ở trong bệnh viện cho chúng tôi nghe. Bác sĩ, y tá, nhân viên làm việc trong bệnh viện đều tin chuyện này. Chính mắt họ nhìn thấy, chính tai họ nghe thấy, nhất là trong bệnh viện lớn, những bệnh viện có lịch sử lâu đời thì nhiều hơn nữa. Quả thật không có sai một chút nào so với trong kinh nói. Cho nên lúc con người còn sống, lúc chết, những con ác quỉ này nhiều vô kể. Trong ác quỉ có thể nói phần lớn đều là oan gia trái chủ. Nói lời thành thật, nếu họ không có quan hệ với bạn, thì sẽ không dính líu gì cả. Hễ là có dính líu đến nhau, thì trong đời quá khứ chắc chắn có quan hệ với bạn. Nhưng những ác quỉ này, cũng có người quản lý họ. Những vị quỉ vương này quản lý họ, cai quản họ. Thần Thổ Địa đối với hầu hết mọi người chúng ta mà nói, xem Ngài như là thần hộ pháp, Ngài là đến bảo vệ chúng ta, bảo vệ khu vực này.

  “Thị ngã tảo lịnh xá trạch Thổ Địa, Linh Kỳ, hà hộ tử mẫu, sử lệnh an lạc, nhi đắc lợi ích.”

  (Nhờ có con sớm đã sai các vị Thần Linh xá trạch Thổ Ðịa, bảo hộ mẹ con người ấy, làm cho được an vui mà đặng nhiều lợi ích.)

  Quỉ Vương sớm đã sai các vị “Thổ Địa”, “Thần Linh” này, đó cũng là những tiểu quỉ do Quỉ Vương quản lý. Bảo vệ mẹ con được bình an.

  “Như thị chi nhân kiến an lạc cố, tiện hiệp thiết phước đáp chư Thổ Địa.”

  (Người ấy thấy mình được an ổn, thời đáng lẽ nên làm việc phước lành để đền đáp công ơn Thổ Ðịa.)

  Lúc sinh sản mẹ con được bình an, thì cần phải đáp ơn quỉ thần phù hộ. Đáp ơn như thế nào? Tu thiện, vậy mới là đáp ơn.

  “Phiên vi sát hại, tụ tập quyến thuộc.”

  (Mà trái lại giết hại loài sanh vật, hội họp thân quyến.)

  Vậy là sai rồi! Vậy là không phải đáp ơn quỉ thần. Trong chú giải của pháp sư Thanh Liên đã trích dẫn một câu chuyện nhỏ, là chuyện của năm Vạn Lịch, triều Minh. Đoạn chuyện nhỏ này rất đáng để chúng ta tham khảo, chứng tỏ quỉ thần hưởng dụng không có khác gì với nhân gian chúng ta. Ngài trích dẫn câu chuyện nhỏ ở trang 123, chữ nhỏ đếm ngược đến hàng thứ hai. Nói rõ không được phép dùng rượu thịt để cúng dường quỉ thần. Thời xưa cúng tế quỉ thần, tuy nói là dùng rượu nhưng thực ra là nước. Trong lễ xưa gọi là “Huyền tửu”, đó chính là nước. Dùng cái này để cúng tế trời đất quỉ thần, dùng đồ chay, vậy mới là chính xác. Nhưng người thế gian chúng ta không hiểu được đạo lý này, cho rằng nếu như không sát sanh cúng tế, vậy là giống như đại bất kính. Nhất định phải sát sanh cúng tế, mà không biết sát sanh cúng tế là tạo tác tội nghiệp rất nặng, chắc chắn sẽ không được trời đất quỉ thần phù hộ. Trong ngạn ngữ thường nói: “Trời cao có đức hiếu sinh”. Ngài đã hiếu sinh, thì sao bạn có thể sát sanh để cúng tế Ngài, đâu có đạo lý này? Kết luận này dưới đây là nói với chúng ta.

  “Dĩ thị chi cố, phạm ương tự thọ, tử mẫu cụ tổn.”

  (Vì lẽ này, đã phạm tội lỗi tất phải tự thọ lấy tai vạ, mẹ con đều tổn.)

  Bởi vì trong khi bạn mở tiệc ăn mừng, tạo tác những tội nghiệp này, nên không được quỉ thần phù hộ. Trái lại thu hút rất nhiều ác ma ác quỉ, những thứ tinh quái này vào nhà. Những thứ này đến rồi họ sẽ làm loạn, họ khiến cho mẹ con đều không được yên ổn. Loại tình hình này, nếu như chúng ta quan sát tỉ mỉ sẽ thấy tâm trạng người mẹ bất an, tiếp đó bạn xem đứa con đó, quan sát tỉ mỉ sẽ thấy nó luôn luôn có trạng thái giật mình hoảng sợ. Chỉ cần bạn quan sát tỉ mỉ, là có thể phát hiện được, nó giống như là rất sợ hãi, rất hoảng sợ. Tuy nó không biết nói chuyện, không biết biểu cảm. Bạn xem động tác của cơ thể đó, là có thể nhận ra được. Đoạn này là nói lúc sinh con, chúng ta phải làm sao tu phước, không được phép tạo tội. Xem tiếp đoạn dưới đây:

  “Hựu Diêm Phù Đề lâm mạng chung nhân, bất vấn thiện ác, ngã dục lệnh thị mạng chung chi nhân bất lạc ác đạo. Hà huống tự tu thiện căn, tăng ngã lực cố.”

 (Lại người trong cõi Diêm Phù Ðề đến lúc mạng chung, không luận là người lành hay kẻ dữ, con cũng đều muốn cho họ không bị đọa lạc vào chốn ác đạo. Huống gì là người lúc sanh tiền biết tu tạo cội phước lành giúp thêm oai lực cho con.)

  Quỉ Vương Chủ Mạng cũng rất từ bi, không những quỉ vương Chủ Mạng từ bi, phần trước chúng ta đã học qua, quỉ vương Ác Độc cũng từ bi. Họ không muốn nhìn thấy chúng sanh đọa ba ác đạo, nói thực ra từng giây từng phút họ cũng luôn lưu ý, giúp đỡ những chúng sanh làm ác này, làm sao có thể khỏi phải thọ quả báo ba ác đạo. Cho nên lúc lâm chung, không cần hỏi người này lúc còn sống là làm thiện hay là làm ác, họ đều là dùng tâm từ bi để giúp đỡ. Nếu như người lâm chung này, lúc còn sống có tu một chút thiện căn, thì sẽ càng có lợi cho sự giúp đỡ của quỉ vương. Hay nói cách khác, họ sẽ càng có lý do để giúp đỡ bạn.

  “Thị Diêm Phù Đề hành thiện chi nhân, lâm mạng chung thời, diệc hữu bách thiên ác đạo quỷ thần, hoặc biến tác phụ mẫu nãi chí chư quyến thuộc, dẫn tiếp vong nhân lệnh lạc ác đạo. Hà huống bổn tạo ác giả.”

  (Trong cõi Diêm Phù Ðề, những người làm lành đến lúc mạng chung cũng còn có trăm nghìn quỉ thần ác đạo hoặc biến ra hình cha mẹ, nhẫn đến hóa làm người thân quyến dắt dẫn thần hồn người chết làm cho đọa lạc vào chốn ác đạo, huống chi là những kẻ lúc sanh tiền đã sẵn tạo nghiệp ác.)

  Đoạn kinh văn này rất quan trọng. Người sắp mạng chung, chúng ta đã nhìn thấy không ít, lúc bệnh nặng, họ sẽ nói với người bên cạnh, họ nhìn thấy người nào đó đến, những người mà họ nhìn thấy này, đều là người thân quyến thuộc của họ đã qua đời. Họ nhìn thấy rồi, có phải thật sự là người thân quyến thuộc hay không? Không phải. Mà là oan gia trái chủ của họ, biến hiện ra hình dạng bạn bè, người thân quyến thuộc của họ để tiếp dẫn họ, tiếp dẫn đi là để trả thù họ, để báo thù, điều này chúng ta phải biết. Nếu nhìn thấy người thân quyến thuộc, sẽ rất dễ dàng đi theo họ. Đặc biệt là lúc chúng ta niệm Phật trợ niệm, lúc trợ niệm cánh cửa quan trọng nhất là cánh cửa này. Một khi nghe họ nói là nhìn thấy người nào đó, thì lập tức nhắc nhở họ đừng quan tâm người đó, nhất định phải đợi đến khi Phật A-Di-Đà hiện tiền thì mới đi theo Phật A-Di-Đà. Nếu như không phải Phật A-Di-Đà, dù bất kể người nào hiện tiền cũng thảy đều không quan tâm. Thật sự họ không quan tâm, thì hiện tượng đó không bao lâu sẽ biến mất, liền đi ngay, điểm này là vô cùng quan trọng. Lời khai thị lúc lâm chung, câu nói này là vô cùng vô cùng quan trọng, từng giây từng phút nhắc nhở họ, là ngày đêm hai mươi bốn giờ không được gián đoạn. Chỉ sợ chúng ta vừa gián đoạn, vừa lơ là liền bị những oan gia trái chủ này biến hiện thành người thân quyến thuộc mang đi rồi. Đây là điểm mà người trợ niệm lúc lâm chung không thể không biết. Cho nên việc trợ niệm có lợi ích rất lớn. Người trợ niệm dùng tâm chân thành, thanh tịnh, tâm từ bi niệm câu Phật hiệu này. Người trợ niệm càng nhiều càng tốt, từ trường này rất thù thắng. Có thể khiến cho những quỉ thần ác đạo này không dám đến gần. Người trợ niệm ít, người trợ niệm không có thành ý, thì quỉ thần ác đạo sẽ nắm được thời cơ, họ nhân cơ hội đó mà vào, điểm này chúng ta phải đặc biệt chú ý. Cho nên có người đến hỏi rằng, ngộ nhỡ tìm không ra người trợ niệm, chúng ta dùng máy niệm Phật có được không? Chỉ có thể nói là tốt hơn một chút so với không có mà thôi. Tốt nhất là có người để niệm, như vậy là khác rồi. Hễ là lúc sắp mạng chung gặp phải những tình trạng này, nhất định đều rơi vào ba ác đạo. Nếu như lúc họ còn sống lại tạo đủ thứ ác nghiệp nữa, vậy thì càng tệ hại hơn, Bồ-tát Địa Tạng cũng không thể cứu nổi. Sinh tử là việc lớn. Sau khi chết rồi đi vê cõi nào? Đây là vấn đề vô cùng nghiêm túc. Cho nên người lúc bị bệnh, yêu ma ác quỉ đến quấy nhiễu. Trong kinh này nói, người cả đời luôn làm việc thiện còn rất khó tránh khỏi, huống chi là tạo ác? Gieo nhân thiện được quả thiện, gieo nhân ác gặt ác báo, nhất định không sai chạy. Quả báo có hiện tiền hay không là do duyên có đầy đủ hay không. Duyên đầy đủ, thì quả báo sẽ hiện tiền. Cho nên chúng ta tiễn vãng sanh. Tiễn vãng sanh nói thực ra, là giúp cho một người làm Phật. Trong cả đời chúng ta làm việc thiện, có việc thiện nào lớn hơn việc tiễn người đi làm Phật này đâu? Không có việc thiện nào lớn hơn việc này. Cho nên người lúc lâm nguy, bạn có thể hết lòng hết sức đi chăm sóc họ, từng giây từng phút nhắc nhở họ, đây chính là chiến đấu với vô số những ác quỉ ác thần này, nhất định phải chiến thắng họ. Để người mất này được vãng sanh thật thuận lợi, được Phật tiếp dẫn. Cho dù người tạo tác tội ngũ nghịch thập ác, nếu như gặp được tăng thượng duyên như vậy, họ cũng có thể vãng sanh. Tôi nghĩ quí vị xem “Tịnh Độ Thánh Hiền Lục”, “Vãng Sanh Truyện”, đều biết câu chuyện về Trương Thiện Hòa triều Đường. Trương Thiện Hòa là đồ tể giết trâu, cả đời giết trâu không biết là đã giết bao nhiêu con? Tạo bao nhiêu nghiệp rồi? Cho nên lúc sắp mạng chung, ông nhìn thấy rất nhiều người đầu trâu đến đòi mạng. Cái này trong Phật pháp gọi là tướng địa ngục hiện tiền, lúc đó ông kêu cứu mạng. Duyên tốt, đúng lúc có một người xuất gia đi ngang qua nhà ông, nghe thấy trong nhà la kêu cứu, người xuất gia bèn vào bên trong, thử xem có chuyện gì? Ông mới nói có rất nhiều người đầu trâu, họ nói muốn đòi mạng, lấy mạng. Vị sư phụ xuất gia này bèn thắp cho ông một nắm hương, đưa cho ông bảo ông cầm trên tay, mau mau niệm A-Di-Đà Phật. Vì ông muốn cứu mạng, bèn lớn tiếng niệm A-Di-Đà Phật, niệm được mười mấy tiếng, ông bèn nói với người nhà, không thấy người đầu trâu nữa, đều đi hết rồi, Phật A-Di-Đà đã đến, ông vãng sanh rồi. Bạn mới biết là tạo nghiệp ác không quan trọng, một niệm lúc lâm chung đó gặp được duyên thù thắng. Vận may của ông Trương Thiện Hòa thật quá tốt, gặp được thiện tri thức. Nếu ông không gặp được người này, thì chắc chắn đọa ba ác đạo, chắc chắn đọa địa ngục. Sau khi thọ xong tội địa ngục, thì còn phải biến thành trâu để đền mạng. Bạn giết một con trâu, bạn phải đền mạng một lần. Cả đời bạn giết bao nhiêu con trâu, bạn phải đền mạng bao nhiêu lần. Giết trâu sẽ như vậy, quí vị phải biết, giết hại bất kỳ chúng sanh nào cũng phải đền mạng. Động vật nhỏ đi nữa cũng phải đền mạng, làm sao bạn có thể tránh nổi? Bạn giết một con muỗi, giết một con kiến cũng phải đền mạng. Bạn dứt khoát không được cho rằng đây là côn trùng có hại, nó có mạng sống, nó cũng là chúng sanh đã làm việc ác, nên đầu thai rơi vào cõi này, biến thành cái hình dạng như vậy. Chúng ta ở trong lục đạo luân hồi, cũng thường hay làm cái việc này. Đời này được thân người, làm sao biết được sau khi chúng ta mất đi thân người rồi sẽ được thân hình như thế nào? Cho nên sau khi được thân hình này rồi, đừng nên kiêu ngạo, không nên dựa vào thế lực của thân hình này để tàn hại tất cả động vật nhỏ. Chỉ trong chớp mắt là bạn sẽ biến thành thân hình của chúng, bạn cũng sẽ bị người khác đến làm tổn hại bạn, nhân duyên quả báo không mảy may sai chạy. Xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây:

  “Thế Tôn, như thị Diêm Phù Đề nam tử nữ nhân lâm mạng chung thời, thần thức hôn muội bất biện thiện ác, nãi chí nhãn nhĩ cánh vô kiến văn.”

  (Bạch đức Thế-Tôn! Những kẻ nam tử nữ nhơn ở cõi Diêm Phù Ðề, lúc lâm chung thời thần thức hôn mê không biện được lẽ lành điều dữ, cho đến mắt cùng tai không còn thấy nghe gì hết.)

  Đây là lúc sắp mạng chung, chúng ta gọi nó là tình trạng lúc hấp hối, thời gian rất ngắn, thật sự là họ hôn mê không biết gì, thường thường họ cũng không nhận biết được người thân quyến thuộc, hoàn toàn mất hết trí nhớ rồi, đây là trạng thái cực kỳ nguy hiểm, lúc này là rất phiền phức. Chỉ có người thần thức tỉnh táo mới dễ giúp đỡ, một khi đầu óc không tỉnh táo, thì sự việc này là phiền phức rồi. Một người trong lúc mạng chung gặp phải tình trạng này, cho dù gặp được thiện tri thức cũng đành chịu, đây là nghiệp chướng rất nặng. Chúng ta phải nhớ kỹ lời chỉ dạy trong “Kinh Địa Tạng”, họ hoàn toàn phải dựa vào sự giúp đỡ của người khác. Hiện nay vẫn có một số người mạng sống vẫn chưa hết, phước báo vẫn chưa hưởng hết. Người hiện đại gọi là chứng sa sút trí tuệ người già, chính là ở tình trạng này. Ở trong đây là họ vẫn không phải lúc sắp mạng chung. “Thần thức hôn muội, bất biện thiện ác, nãi chí nhãn nhĩ cánh vô kiến văn.” (Thần thức hôn mê không biện được lẽ lành điều dữ, cho đến mắt cùng tai không còn thấy nghe gì hết.) Đây là chứng mất trí, chứng sa sút trí tuệ người già. Phải xem phước báo của họ, nếu phước báo lớn, có thể ở trong tình trạng này tám năm, mười năm, họ vẫn còn hơi thở, họ vẫn còn hít thở, nhưng chẳng biết gì cả. Người họ thương yêu nhất, yêu mến trong gia đình họ cũng không nhận ra. Mỗi ngày hai mươi bốn giờ ở trong tình trạng hôn mê. Dạng người này đáng thương, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Sau khi chết rồi nhất định là bị nghiệp lực dẫn dắt, sẽ không sanh vào cõi lành, chắc chắn đọa ác đạo. Chúng ta có khả năng bảo đảm mình tương lai không rơi vào hiện tượng này hay không? Ai cũng không dám bảo đảm. Ngày nay chúng ta nhìn thấy những tình trạng này, tự mình phải có tâm cảnh giác cao độ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *